MANIFEST DE SARAGOSSA 2023

PREÀMBUL

Els pioners de l’europeisme es van comprometre amb un ideal, unint forces al voltant de valors i principis democràtics com a bastió davant de qualsevol forma de totalitarisme. Van adoptar un lema que reflecteix la diversitat cultural i lingüística dels pobles europeus: “In variedade concordia”, que es tradueix com a “Unitat en la Diversitat”. La Confederació Obediències Maçòniques Regionals Europees (COMRE) neix per tractar de donar resposta a aquestes inquietuds del segle XXI, donant reconeixement i suport al seu ens diferencial, contribuint a l’aplicació dels drets fonamentals i a la protecció de les minories. Volem una maçoneria que atorgui un protagonisme real, tant a les persones, com a les comunitats naturals que conformen aquesta realitat plural i diversa que és Europa. Garantim així, per mitjà de la nostra acció, més eficàcia i proximitat en la realització de la Cadena d’Unió.

MANIFEST

Reunides a Saragossa les Grans Lògies, Grans Orients i altres Obediències Maçòniques, com a entitats fundadores de la present Confederació d’Obediències Maçòniques Regionals d’Europa (COMRE), en la nostra anàlisi i reflexió sobre la seva vigència present i futura, i 

CONSIDERANT

QUE la nostra Ordre es guia pels principis suprems de Llibertat, Igualtat i Fraternitat;

QUE la missió de COMRE és fomentar la unitat maçònica a Europa, defensant amb fermesa els valors europeus de respecte a la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de dret i respecte als drets humans.

QUE COMRE contribuirà a enfortir les relacions entre les Grans Lògies i els Grans Orients d’Europa, independentment de les seves diferències constitucionals i socials;

QUE cada maçó, cada Lògia i cada Obediència tenen plena llibertat per interpretar individualment i col·lectiva la tradició i el mètode maçònic;

QUE la pertinença a COMRE és compatible i complementària amb l’establiment de tota mena de relacions bilaterals entre les Obediències, Cossos Maçònics, així com també amb la pertinença a altres fòrums o organitzacions maçòniques internacionals;

ACORDEM

CONSTUIR la Confederació Obediències Maçòniques Regionals Europees (COMRE) mitjançant la present Carta Constituent amb els objectius següents:

– Fomentar i consolidar les relacions fraternals i cooperatives entre diferents institucions maçòniques a Europa, identificades al seu espai regional i cultural com a “ens diferencial”. 

– Potenciar i oferir un marc segur dins d’Europa per a les Institucions Maçòniques que viuen, perceben, s’identifiquen i es defineixen com a membres d’una regió cultural amb límits molt clars i definits per a la realització de projectes maçònics que cerquin la promoció dels valors de Llibertat, Igualtat, i Fraternitat, així com el progrés humà i social.

– Establir un espai obert de col·laboració i reconeixement entre totes les Grans Lògies i els Grans Orients regionals d’Europa, habilitant els mecanismes apropiats per a la ratificació i adhesió a aquesta Confederació.

 

Les Obediències signants d’aquest Manifest de Saragossa 2023 s’uneixen a aquesta Cadena d’Unió sobre una total llibertat de consciència i una perfecta tolerància mútua a Saragossa, el 21 d’octubre del 2023.

ca